+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Regulamin

REGULAMIN SERWISU ERATO CONSULTING

§1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://eratoconsulting.pl/ (zwany dalej: Serwisem/Wykonawcą).
 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające klientowi kontakt:
 1. Wykonawca świadczy usługi edukacyjne, a także działalność szkoleniową i doradczą. Wykonuje zlecenia z zakresu pisania tekstów i prac wzorcowych.
 2. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są indywidualnie z każdym klientem, przy czym uwzględnia się m.in. stopień skomplikowania Utworu, jego tematykę, specjalizację, objętość tekstu, termin wykonania.
 3. Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania utworu, przede wszystkim ze względu na:
 • brak znajomości tematyki, której ma dotyczyć przyszły Utwór;
 • zbyt krótkiego terminu realizacji zamówienia, w czasie którego Wykonawca nie będzie w stanie wykonać Utworu;
 • nieadekwatny stosunek kryteriów sporządzenia Utworu (patrz: ust. 4) do ceny, jaką jest w stanie uiścić za niego Klient.
 1. Przed złożeniem zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 3. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 4. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

§2
Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie pisania tekstów i prac wzorcowych (dalej jako Utwór).
 2. Klient zleca Wykonawcy wykonanie Utworu w podanym przez siebie zakresie (korekta, uzupełnienie, edycja tekstu, formatowanie techniczne, korekta plagiatu, tekst wzorcowy). Utwór jest pisany na podstawie szczegółowych wytycznych Klienta.
 3. Własna inicjatywa Wykonawcy może być zastosowana wyłącznie po jej uprzednim zatwierdzeniu Klienta.
 4. Wykonawca nie przesyła Klientowi gotowych, wcześniej napisanych Utworów.
 5. Wykonawca gwarantuje oryginalność wszystkich redagowanych Utworów.
 6. W trakcie wykonywania zamówienia Klient ma prawo wglądu do sporządzanego przez Wykonawcę Utworu.
 7. Wszelkie konsultacje i doradztwo z Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.
 8. Wykonawca zastrzega, że sporządzone przez niego Utwory są wyłącznie tekstami wzorcowymi. Wykonawca nie odpowiada za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem Utworu, zwłaszcza w kontekście ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Wykonawca podkreśla, że posłużenie się Utworem, zwłaszcza przypisanie sobie jego autorstwa, stanowi czyn zabroniony w myśl art. 115 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

§3
Płatność

 1. W Serwisie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelew na konto bankowe,
 • płatność w gotówce.
 1. Na prośbę Klienta Wykonawca może rozłożyć płatność na raty, wraz z postępami w realizacji zamówienia.
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.
 3. Jeżeli Klient chce otrzymać papierową wersję Utworu, zobowiązany jest ponieść koszty jego przygotowania (w tym wydruku, oprawienia itp.), a także ponieść dodatkowy koszt jego przesyłki.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

§4
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 2) PrKonsum, Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@eratoconsulting.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 1) PrKonsum, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacji, kiedy po zawarciu umowy Klient zażądał wykonania usługi, przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, po czym w tym okresie złożył oświadczenie o odstąpieniu, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia ukończenia usługi przez Wykonawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 PrKonsum).
 6. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – załącznik Nr 2.
 7. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

§5
Reklamacje i korekty

 1. Klient ma 90 dni za zgłoszenie zastrzeżeń co do przesłanego mu przez Wykonawcę Utworu (lub jego poszczególnych części). Brak złożenia przez Klienta oświadczenia w tym okresie oznaczać będzie przyjęcie Utworu (lub jego części) bez zastrzeżeń.
 2. Przez zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się usterki, spowodowane niedostosowaniem się przez Wykonawcę do ustalonych na początku kryteriów.
 3. Wykonawca zobowiązuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do poszczególnych części Utworu, dokonać bezpłatnych korekt Utworu w obszarach, jakie zostały uwzględnione w kryteriach ustalonych na początku.
 4. Nie stanowią korekt (ani nie mieszczą się w granicach zastrzeżeń z ust. 1 i 2) zmiany, które dotyczą obszarów, jakie nie zostały uwzględnione przed złożeniem zamówienia. W szczególności są to następujące sytuację, gdy Klient zgłasza nowe wymogi (redakcyjne, dotyczące literatury lub jakiekolwiek inne), nie uzgodnione na początku współpracy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem jest w stanie nanieść zmiany Utworu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zmian oraz termin wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca nie przyjmuje do rozpatrzenia zastrzeżeń i korekt do Utworu naniesionych przez osoby inne, niż Klient. Taka sytuacja jest traktowana jako posłużenie się Utworem, a tym samym próbę przypisania sobie jego autorstwa przez Klienta, co stanowi czyn zabroniony w myśl art. 115 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 6. Po upływie tego terminu wskazanego w ust. 3, Klient może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.
 3. Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z SERWISEM ERATO CONSULTING

 1. Wszystkie szczegóły i ustalenia dotyczące zamówionego Utworu muszą być przez Klienta przesyłane drogą mailową na adres kontakt@eratoconsulting.pl. Informacje przekazane w inny sposób nie będą brane pod uwagę przez pracowników Erato Consulting.
 2. Na każdą wiadomość przesłaną drogą mailową odpowiadamy najpóźniej w kolejny dzień roboczy licząc od momentu wysłania wiadomości.
 3. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w uzasadnionych i istotnych przypadkach – prosimy nie dzwonić z informacją, że mail został wysłany. Pracujemy na skrzynce pocztowej codziennie i czytamy wszystkie wiadomości od naszych Klientów, a dodatkowa komunikacja telefoniczna może jedynie opóźnić naszą pracę.
 4. Prosimy również o gromadzenie wszelkich uwag i przesyłanie ich każdorazowo w jednej wiadomości. Przesłanie kilku wiadomości z rzędu w ciągu kilku minut może być potraktowane przez system jako spam.
 5. Jeżeli przelew za zamówiony Utwór jest przesyłany przez osoby trzecie, a nie bezpośrednio przez Klienta, Klient ma obowiązek poinformować o tym pracowników Erato Consulting drogą mailową, aby przesłane środki mogły zostać poprawnie zidentyfikowane.
 6. W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone wraz z początkiem 2020 roku, Klienci, którzy życzą sobie, aby za opłacone usługi została wystawiona faktura VAT na firmę, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie i podania NIP-u firmy w momencie dokonywania wpłaty.
 7. Wszelkie wymogi dotyczące zamówionego Utworu, takie jak: wymogi techniczne (związane z formatowaniem tekstu), wymogi dotyczące elementów, jakie muszą być zawarte w tekście, wymogi dotyczące konkretnej literatury, a także inne wymogi, muszą być przesłane przez Klienta na początku współpracy – przed rozpoczęciem pracy nad tekstem. Wszelkie zmiany, jakie będą konieczne do wprowadzenia w tekście po jego napisaniu, wynikające z wyżej wymienionych wymogów, są indywidualnie wyceniane i dodatkowo płatne.
 8. Naszą misją jest dostarczenie usług dla naszych Klientów na możliwie jak najwyższym poziomie. Zadowolony Klient to dla nas najlepsza nagroda. W związku z tym uprzejmie prosimy o przestrzeganie wszystkich wyżej opisanych zasad – dzięki temu współpraca między nami będzie przebiegała sprawniej i będziemy mogli w jak najlepszy sposób spełnić Państwa oczekiwania.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ERATO CONSULTING

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez Erato Consulting jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności. Jako podmiot zajmujący się tworzeniem tekstów wzorcowych, dbamy o pełne poszanowanie prywatności naszych Klientów. Jednocześnie celem Erato Consulting jest należyte informowanie klientów wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.
 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kamil Makówka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Erato Kamil Makówka, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Niniejsza Polityka jest zgodna z treścią Rozporządzenia.

 

§2
Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Administrator – Kamil Makówka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Erato Kamil Makówka, ul. Jesionowa 37/22, 50-504 Wrocław, NIP: 7532282770, REGON: 161503555;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Administratora i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 • Oprogramowanie – przeglądarki internetowe (np. Chrome, Opera, Mozilla Firefox), za pomocą których Klient może korzystać ze strony internetowej eratoconsulting.pl;
 • Polityka – niniejszy dokument;
 • Pliki cookies – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w Urządzeniach Klienta i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej;
 • przetwarzanie Danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulamin – dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady prowadzenia przez niego realizowania zamówień Klientów;
 • Rozporządzenie albo RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem eratoconsulting.pl;
 • Umowa – każda umowa, w szczególności zrealizowanie zamówienia Klienta poprzez sporządzenie przez Administratora lub osobę przez niego wyznaczoną tekstu wzorcowego;
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej, w szczególności komputery, tablety, smartphone’y.

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:
 • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • zachowuje pełną poufność Danych osobowych.
 1. Klienci odwiedzający stronę internetowe lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, mają kontrolę nad Danymi osobowymi, które podają.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo na Administratora (przede wszystkim sprawy podatkowe i rachunkowe) oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą odpowiednio:
 • wykonanie umowy;
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem, a także przetwarzania Danych osobowych po wypełnieniu umowy przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;
 • zgoda Klienta – w odniesieniu do przetwarzania Danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem.
 1. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku odmowy podania Danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy ze strony Administratora.
 2. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Klient w każdej chwili może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.
 3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie w formularzu znajdującym się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Są to następujące Dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail;
 1. W przypadku zawarcia umowy między Administratorem a Klientem, Administrator, poza Danymi osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe Dane Klienta:
 • numer telefonu;
 • numer PESEL;
 • numer konta bankowego.
 1. Administrator przechowuje Dane osobowe Klientów w celu ułatwienia w przyszłości ewentualnych kontaktów z Klientami w celu zrealizowania Umowy.
 2. Odbiorcami Danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania Danych osobowych. Osoby, którym Administrator zleca napisanie teksów wzorcowych, nie mają dostępu do Danych osobowych Klientów.
 3. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analitycs oraz inne podobne.
 4. Administrator ma prawo udostępniać Dane i informacje Klienta w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 5. Po wykonaniu umowy Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy.
 6. Klient, którego Dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do Danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

§4
Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki
 2. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 1. W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:
 • „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,
 • „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Klientowi treści reklamowych bardzie dostosowanych do jego zainteresowań.
 1. Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:
 • optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.
 1. Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających z tej strony.

§5
Prawa Klienta

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@eratoconsulting.pl.
 4. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych osobowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych Klient powinien przesłać swoje żądanie na adres e-mail Administratora: kontakt@eratoconsulting.pl lub pisemnie na adres: Jesionowa 37/22, 50-504 Wrocław.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych osobowych zgodnie z prawem.
 8. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji, dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 9. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Oprogramowania, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w Oprogramowaniu, którego używa.
 11. Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: kontakt@eratoconsulting.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.
 4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.